GEOLOGIA i GEOTECHNIKA:
 • projektowanie prac geologicznych
 • opracowywanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych
 • usługi wiertnicze
 • odwierty świdrami ślimakowymi, w rurach osłonowych, pełnordzeniowe
 • sondowania statyczne i dynamiczne
 • studnie wiercone
 • piezometry
 • mikropale
 • badania jakości środowiska gruntowo-wodnego
 • dozór wierceń
 • badania laboratoryjne gruntów

 • OCHRONA śRODOWISKA:
 • kompleksowe ustalanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych

 • GEOFIZYKA:
 • badania elektrooporowe: sondowanie, profilowanie, tomografia
 • badania sejsmiczne: refrakcja, MASW